Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Askıya Alma ve İptal Prosedürü

AMAÇ
Belgelendirilmiş müşterilerin belgelerinin askıya alınması, askı durumunun kaldırılması ve geri çekilmesi ile ilgili işleyişi açıklamak, yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.
KAPSAM
Belgelerin askıya alınması, askı durumunun kaldırılması ve iptali ile ilgili faaliyetler.
TANIMLAR
UYGULAMA
Personel Belgelendirmenin Askıya Alınması ve Askıdan İndirilmesi İşlemleri
Belgelendirmenin askıya alınması, geri çekme öncesinde uygulanan ara bir tedbirdir ve üç ayı aşamaz.
Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçı ortaya çıkarsa karar verici kararı ile belgelendirmenin askıya alma işlemi başlatılır;
Belgeli kişinin kendi talebi doğrultusunda,
Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
Belgelendirme ücretinin ödenmemesi.
Personel belgelendirme sözleşme şartlarına uyulmaması
Başvuru formunda aday beyanında belirtilen yükümlülükleri belge iptalini gerektirecek ölçüde ihlal etmesi,
Personel hakkında gelen şikayetlerin değerlendirme sonucu,
Belgelendirilmiş personelin belge kullanım şartlarına uymaması, MYK, TÜRKAK logoları ve/veya kuruluşumuzun belgesinin yanlış kullanılması
SISBEL tarafından kendilerine tebliğ edilen belgelendirme ile ilgili yeni şartlara ve kriterlere verilen süre içerisinde uygunluk sağlanmaması,
SISBEL tarafından alınan kararlara uyulmaması,
Kendisi hakkında eksik veya yanıltıcı bilgi vermesi,
Belgeyi, belgelendirme kapsamı dışında kullandığının tespit edilmesi,
Belgelendirmenin askıya alındığı gün kişiye askı ve kural dışı durumları ortadan kaldırması için uyarıları da içeren bir sms ve email gönderilir.
Belgenin askıda olduğu sürece kişi, belge ve logo kullanımını durdurur, belge haklarından yararlanamaz.
Belgelendirmenin askıya alınmasını gerektiren koşulların başarı ile ortadan kaldırıldığını gösteren bir yazı ile kişinin müracaat etmesi durumunda ile belgelendirme askıdan indirilir ve müşteri sms ve email ile bilgilendirilir.
Personel Belgelendirmenin Geri Çekilmesi
Belgelendirmenin askıya alınmasını gerektiren durumlar üç ay içerisinde ortadan kaldırılamazsa kara verici kararı ile belgelendirme geri çekilir.
Belgelendirmesi geri çekilen kişi aynı gün telefon, sms ve mail ile bilgilendirilir, belge ve logonun kullanımı durdurulur.
Belgelendirmesi geri çekilen kişi belgeye atfen yanlış bilgiler olması halinde, yasal işlemleri ve/veya ihlalin kamuya duyurulması gibi işlemlere maruz kalabilecekleri hakkında bilgilendirilir.
İptalin sebebi SİSBEL’ in performansı veya kişinin SİSBEL ile ilgili memnuniyetsizliğinden kaynaklandığının tespiti durumunda, konu ile ilgili düzeltici faaliyet yapılır.
REFERANSLAR
DEĞİŞİKLİKLER
Revizyon 01:09.03.2021 Genel düzenleme yapıldı.
Revizyon 02:10.10.2021 Sistem belgeleri çıkartıldı.

Yayım Tarihi:01.06.2008 Yeniden Yayım Tarihi:05.03.2018 Değişiklik No/Tarihi:02.10.10.2021 PRS-15-01

Başa dön