Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 Rev 03 Tad No:02 Meslek Şartnamesi

Anasayfa » Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 Rev 03 Tad No:02 Meslek Şartnamesi

1 YETERLİLİĞİN ADI ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI
2 REFERANS KODU 13UY0145-3
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 20.03.2013
B) REVİZYON NO Rev. No: 03 Tadil No: 02
C) REVİZYON TARİHİ 03 No’lu Revizyon 23/05/2018-2018/72
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil 13/07/2021-2963
5 AMAÇ Bu yeterlilik Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
6 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
10UMS0045-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
7 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) ulusal yeterliliğinin B1 ve B2 birimlerinden sınava girmek için, “Karayolları Trafik Kanununun 42nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir.
8 YETERLİLİĞİN YAPISI
8-a) Zorunlu Birimler
13UY0145-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
13UY0145-3/A2: İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım
8-b) Seçmeli Birimler
13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı
13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Çekici Kullanımı
13UY0145-3/B3: Sapancılık
8-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
I. Alternatif: A1, A2, B1
II. Alternatif: A1, A2, B2
III. Alternatif: A1, A2, B1, B2
IV. Alternatif: A1, A2, B1, B3
V. Alternatif: A1, A2, B1, B2, B3
VI. Alternatif: A1, A2, B3
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI
15 BELGE YENİLEMEDE
UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

13UY0145-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
2 REFERANS KODU 13UY0145-3 /A1
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 20.03.2013
B) REVİZYON NO Rev. No: 03 Tadil No:02
C) REVİZYON TARİHİ 03 No’lu Revizyon 23/05/2018-2018/72
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil 13/07/2021-2963
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
10UMS0045-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
İSG, Çevre ve Kaliteye yönelik performansa dayalı ölçme ve değerlendirme diğer birimlerin performansa dayalı sınavları esnasında yapılacaktır.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

13UY0145-3/A2 İŞ ORGANİZASYONU VE ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İŞ ORGANİZASYONU VE ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ
2 REFERANS KODU 13UY0145-3/A2
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 20.03.2013
B) REVİZYON NO Rev. No: 03 Tadil No: 02
C) REVİZYON TARİHİ 03 No’lu Revizyon 23/05/2018-2018/72
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil 13/07/2021-2963
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
10UMS0045-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

13UY0145-3/B1 ENDÜSTRİYEL FORKLİFT, İSTİF MAKİNESİ VE TRANSPALET KULLANIMI YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI ENDÜSTRİYEL FORKLİFT, İSTİF MAKİNESİ VE TRANSPALET KULLANIMI
2 REFERANS KODU 13UY0145-3/B1
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 20.03.2013
B) REVİZYON NO Rev. No: 03 Tadil No: 02
C) REVİZYON TARİHİ 03 No’lu Revizyon 23/05/2018-2018/72
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil 13/07/2021-2963
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
10UMS0045-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav: B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

13UY0145-3/B2 ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ ÇEKİCİ KULLANIMI YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ ÇEKİCİ KULLANIMI
2 REFERANS KODU 13UY0145-3/B2
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 20.03.2013
B) REVİZYON NO Rev. No: 03 Tadil No: 02
C) REVİZYON TARİHİ 03 No’lu Revizyon 23/05/2018-2018/72
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil 13/07/2021-2963
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
10UMS0045-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav: B2 birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

13UY0145-3/B3 SAPANCILIK İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI SAPANCILIK
2 REFERANS KODU 13UY0145-3/B3
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 20.03.2013
B) REVİZYON NO Rev. No: 03 Tadil No: 02
C) REVİZYON TARİHİ 03 No’lu Revizyon 23/05/2018-2018/72
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil 13/07/2021-2963
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
10UMS0045-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav: B3 birimine yönelik teorik sınav Ek B3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B3-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) B3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.