Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Kuyumcu (Perakende) Seviye 4 Revizyon No:00 Personel Belgelendirme Meslek Şartnamesi

Anasayfa » Kuyumcu (Perakende) Seviye 4 Revizyon No:00 Personel Belgelendirme Meslek Şartnamesi

1 YETERLİLİĞİN ADI KUYUMCU (PERAKENDE)
2 REFERANS KODU 21UY0441-4
3 SEVİYE 4
4 A) YAYIN TARİHİ 26/05/2021
B) REVİZYON NO Rev. No: 00
C) REVİZYON TARİHİ –
5 AMAÇ Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
6 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
17UMS0647-4 Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
16UMS0519-3 Satış Danışmanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
7 YETERLİLİK SINAVLARINA GİRİŞ ŞARTLARI
8 YETERLİLİĞİN YAPISI
8-a) Zorunlu Birimler
21UY0441-4/A1: İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ile İş Organizasyonu
21UY0441-4/A2: Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları
8-b) Seçmeli Birimler
21UY0441-4/B1: Mücevher Takı Alış-Satış Uygulamaları
8-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
I. Alternatif: A1+ A2
II. Alternatif: A1+A2+ B1
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI
15 BELGE YENİLEMEDE
UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo vb.) sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

21UY0441-4/A1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA, KALİTE VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA, KALİTE VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ
2 REFERANS KODU 21UY0441-4/A1
3 SEVİYE 4
4 A) YAYIN TARİHİ 26/05/2021
B) REVİZYON NO Rev. No: 00
C) REVİZYON TARİHİ –
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
17UMS0647-4 Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
16UMS0519-3 Satış Danışmanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
(T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli düzenlenmiş en az on beş (15) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Teorik sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için asgari bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

11UY0441-4/A2: ALTIN VE GÜMÜŞ TAKI ALIŞ-SATIŞ UYGULAMALARI YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI ALTIN VE GÜMÜŞ TAKI ALIŞ-SATIŞ UYGULAMALARI
2 REFERANS KODU 21UY0441-4/A2
3 SEVİYE 4
4 A) YAYIN TARİHİ 26/05/2021
B) REVİZYON NO Rev. No: 00
C) REVİZYON TARİHİ –
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
17UMS0647-4 Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
16UMS0519-3 Satış Danışmanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
(T1): A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli en az yirmi (20) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. (T1) Teorik sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için asgari bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1): Performans sınavı Ek A2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Adaydan verilen durum içerikleri ya da senaryo üzerinden altın ve gümüş takı alış-satış süreci değerlendirilir. Performansa dayalı sınav, altın ve gümüş takı alış-satış sürecine yönelik hazırlanacak senaryo üzerinden gerçekleştirilir. Senaryoda tanımlanan ürünlere (gümüş ve altın) yönelik mağaza içi düzenleme, ürünlerin fiyatlandırılması, ürünlerin alış-satışının yapılması ve satış sonrası işlemler adaylara yöneltilecek talepler ve sorular çerçevesinde adaylar tarafından gerçekleştirilir.
Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

21UY0441-4/B1: MÜCEVHER TAKI ALIŞ-SATIŞ UYGULAMALARI YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI MÜCEVHER TAKI ALIŞ-SATIŞ UYGULAMALARI
2 REFERANS KODU 21UY0441-4/B1
3 SEVİYE 4
4 A) YAYIN TARİHİ 26/05/2021
B) REVİZYON NO Rev. No: 00
C) REVİZYON TARİHİ –
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
17UMS0647-4 Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
16UMS0519-3 Satış Danışmanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
18UMS0685-5 Değerli Taş Uzmanı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav (T1): B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1.5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1): Performans sınavı Ek B1-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Adaydan verilen durum içerikleri ya da senaryo üzerinden mücevher takı alış-satış süreci değerlendirilir. Performansa dayalı sınav, üzerinde değerli taş bulunan mücevher takı alış-satış sürecine yönelik hazırlanacak senaryo üzerinden gerçekleştirilir. Senaryoda tanımlanan ürünlere (üzerinde değerli taş bulunan mücevher) yönelik alış-satış ve satış sonrası işlemler adaylara yöneltilecek talepler ve sorular çerçevesinde gerçekleştirilir.
Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.