Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4 Revizyon 02 Tadil 01Meslek Şartnamesi

Anasayfa » Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4 Revizyon 02 Tadil 01Meslek Şartnamesi

12UY0087-4 METAL LEVHA İŞLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ ULUSAL YETERLİLİĞİ
1 YETERLİLİĞİN ADI Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü
2 REFERANS KODU 12UY0087-4
3 SEVİYE 4
4 A)YAYIN TARİHİ 10/10/2012
B) REVİZYON/TADİL NO Rev. No: 02 Tadil No: 01
C)REVİZYON/TADİL TARİHİ 02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 AMAÇ Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörünün (Seviye 4),
-Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
-Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
-Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
6 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
12UMS0238-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
7 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
8 YETERLİLİĞİN YAPISI
8-a) Zorunlu Birimler
12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
8-b) Seçmeli Birimler
12UY0087-4/ B1 Abkant Pres
12UY0087-4/ B2 Açık Profil Çekme (Rollform)
12UY0087-4/ B3 Pres
12UY0087-4/ B4 Punch Pres
8-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.
9 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
10 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
11 GÖZETİM SIKLIĞI –
12 BELGE YENİLEMEDE
UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

12UY0086-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
2 REFERANS KODU 12UY0086-3/A1
3 SEVİYE 3
4 KREDİ DEĞERİ —
5 A)YAYIN TARİHİ 10/10/2012
B)REVİZYON/TADİL NO Rev. No: 02 Tadil No: 01
C)REVİZYON/TADİL TARİHİ 02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
12UMS0238-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
7 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
7 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 25 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.
7 b) Performansa Dayalı Sınav
Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
7 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

12UY0087-4/B1 ABKANT PRES YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Abkant Pres
2 REFERANS KODU 12UY0087-4/B1
3 SEVİYE 4
4 A)YAYIN TARİHİ 10/10/2012
B)REVİZYON/TADİL NO Rev. No: 02 Tadil No: 01
C)REVİZYON/TADİL TARİHİ 02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
12UMS0238-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan seçmeli sınav: B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 10 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
P1: B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.