Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Mobilya Döşemecisi Seviye 3 Revizyon No:00 Tadil No:01 Meslek Şartnamesi

Anasayfa » Mobilya Döşemecisi Seviye 3 Revizyon No:00 Tadil No:01 Meslek Şartnamesi

17UY0300-3/MOBİLYA DÖŞEMECİSİ (SEVİYE 3) ULUSAL YETERLİLİĞİ
1 YETERLİLİĞİN ADI MOBİLYA DÖŞEMECİSİ
2 REFERANS KODU 17UY0300-3
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 10.05.2017
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 AMAÇ Bu yeterlilik Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
6 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
7 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
8 YETERLİLİĞİN YAPISI
8-a) Zorunlu Birimler
17UY0300-3/A1: İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
17UY0300-3/A2: Yüz/Astar Hazırlama, Minder ve Yastık Yapma
8-b) Seçmeli Birimler
17UY0300-3/B1: Levha ve Kolan Üzerine Döşeme
17UY0300-3/B2: Yay Üzerine Döşeme
8-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Gruplandırma Alternatifleri ve Belgeler
Alternatif-1: A1, A2 ve B1
Bu alternatifte tanımlanan birimlerde başarı elde ederek Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan kişiler, levha ve kolan üzerine döşeme uygulamalarında mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir.
Alternatif-2: A1, A2 ve B2
Bu alternatifte tanımlanan birimlerde başarı elde ederek Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan kişiler, yay üzerine döşeme uygulamalarında mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir.
Alternatif-3: A1, A2, B1 ve B2
Bu alternatifte tanımlanan birimlerde başarı elde ederek Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan kişiler, levha, kolan ve yay üzerine döşeme uygulamalarında mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Mobilya Döşemecisi (Seviye 3), Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI
15 BELGE YENİLEMEDE
UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

17UY0300-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA VE İŞ ORGANİZASYONU
2 REFERANS KODU 17UY0300-3/A1
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 10.05.2017
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
A1 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara her biri eşit puan değerinde olmak üzere,
• Çoktan seçmeli, 4 seçenekli en az on beş (15) soruluk test (T1) veya
• Cevapları yapılandırılmış ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilen, en az on beş (15) soruluk sözlü sınav (T2) uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika süre verilir ve yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda, soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 ve (B1 ve/veya B2) birimlerinin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 veya T2 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

17UY0300-3/A2 YÜZ/ASTAR HAZIRLAMA, MİNDER VE YASTIK YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI YÜZ/ASTAR HAZIRLAMA, MİNDER VE YASTIK YAPMA
2 REFERANS KODU 17UY0300-3/A2
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 10.05.2017
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
A2 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara her biri eşit puan değerinde olmak üzere,
• Çoktan seçmeli, 4 seçenekli en az on (10) soruluk test (T1) veya
• Cevapları yapılandırılmış ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilen, en az on (10) soruluk sözlü sınav (T2) uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika süre verilir ve yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda, soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1): A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 veya T2 ile P1 sınavından başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

17UY0300-3/B1 LEVHA VE KOLAN ÜZERİNE DÖŞEME YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI LEVHA VE KOLAN ÜZERİNE DÖŞEME
2 REFERANS KODU 17UY0300-3/B1
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 10.05.2017
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
B1 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara her biri eşit puan değerinde olmak üzere,
• Çoktan seçmeli, 4 seçenekli en az on (10) soruluk test (T1) veya
• Cevapları yapılandırılmış ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilen, en az on (10) soruluk sözlü sınav (T2)
uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika süre verilir ve yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda, soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1): B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 veya T2 ile P1 sınavından başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

17UY0300-3/B2 YAY ÜZERİNE DÖŞEME YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI YAY ÜZERİNE DÖŞEME
2 REFERANS KODU 17UY0300-3/B2
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 10.05.2017
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
B2 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara her biri eşit puan değerinde olmak üzere,
• Çoktan seçmeli, 4 seçenekli en az beş (5) soruluk test (T1) veya
• Cevapları yapılandırılmış ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilen, en az beş (5) soruluk sözlü sınav (T2)
uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika süre verilir ve yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda, soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1): B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 veya T2 ile P1 sınavından başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.