Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Motosikletli Kurye Seviye 3 Revizyon No:00 Tadilat No:02 Meslek Şartnamesi

19UY0390-3/MOTOSİKLETLİ KURYE (SEVİYE 3) ULUSAL YETERLİLİĞİ
1 YETERLİLİĞİN ADI MOTOSİKLETLİ KURYE
2 REFERANS KODU 19UY0390-3
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 10/04/2019
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01 Tadil No: 02
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil 27/04/2021-1879
5 AMAÇ Bu yeterlilik Motosikletli Kurye (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
6 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
17UMS0637-3: Motosikletli Kurye (Seviye 3)
7 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine sahip olunması gereklidir.
8 YETERLİLİĞİN YAPISI
8-a) Zorunlu Birimler
19UY0390-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite
19UY0390-3/A2: Gönderi Ulaştırma
8-b) Seçmeli Birimler
8-c) Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Motosikletli Kurye (Seviye 3), Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI
15 BELGE YENİLEMEDE
UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

19UY0390-3/A1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA, İŞ ORGANİZASYONU VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA, İŞ ORGANİZASYONU VE KALİTE
2 REFERANS KODU 19UY0390-3/A1
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 10/04/2019
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01 Tadil No: 02
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil 27/04/2021-1879
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
17UMS0637-3: Motosikletli Kurye (Seviye 3)
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
A1 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara her biri eşit puan değerinde olmak üzere, çoktan seçmeli, 4 seçenekli en az yirmi (20) soruluk test (T1) uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika süre verilir ve yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda, soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 biriminin beceri ve yetkinlik kontrol listesinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

19UY0390-3/A2: GÖNDERİ ULAŞTIRMA YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI GÖNDERİ ULAŞTIRMA
2 REFERANS KODU 19UY0390-3/A2
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 10/04/2019
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01 Tadil No: 02
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil 27/04/2021-1879
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
17UMS0637-3: Motosikletli Kurye (Seviye 3)
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
A2 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara her biri eşit puan değerinde olmak üzere, çoktan seçmeli, 4 seçenekli en az on (10) soruluk test (T1) uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika süre verilir ve yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda, soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1): A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarından başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Başa dön