Sistem Eğitim ve Belgelendirme

NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 4 Revizyon 01 Tad 01 Meslek Şartnamesi

Anasayfa » NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 4 Revizyon 01 Tad 01 Meslek Şartnamesi

14UY0202-3 NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ (SEVİYE 3) ULUSAL YETERLİLİĞİ
1 YETERLİLİĞİN ADI NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ
2 REFERANS KODU 14UY0202-4
3 SEVİYE 4
4 A) YAYIN TARİHİ 17/12/2014
B) REVİZYON NO / TADİL NO Rev. No: 01 Tadil No: 01
C) REVİZYON /TADİL TARİHİ 01 No’lu Revizyon 09/10/2019-2019/128
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 AMAÇ Bu yeterlilik NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
6 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
11UMS0147-4 NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
7 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

8 YETERLİLİĞİN YAPISI
8-a) Zorunlu Birimler
14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
8-b) Seçmeli Birimler
14UY0202-4 /B1 Tornalama İşlemleri
14UY0202-4 /B2 Frezeleme İşlemleri
8-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve B grubu yeterlilik biriminden en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
9 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
10 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
11 GÖZETİM SIKLIĞI –
12 BELGE YENİLEMEDE
UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ a) Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

14UY0202-3 /A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
2 REFERANS KODU 14UY0202-3 /A1
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 17/12/2014
B) REVİZYON NO Rev. No: 01
Tadil No: 01
C) REVİZYON/TADİL TARİHİ 01 No’lu Revizyon 09/10/2019- 2019/128
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
11UMS0147-3 NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan seçmeli sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav

6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

14UY0202-4 / B1 TORNALAMA İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Tornalama İşlemleri
2 REFERANS KODU 14UY0202-4 /B1
3 SEVİYE 4
4 A) YAYIN TARİHİ 17/12/2014
B) REVİZYON /TADİL NO Rev. No: 01
Tadil No: 01
C) REVİZYON/TADİL TARİHİ 01 No’lu Revizyon 09/10/2019- 2019/128
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
11UMS0147-4 NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan seçmeli sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2-a’da yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2-a) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2-b’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2-b) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

14UY0202-3 /B2 FREZELEME İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Frezeleme İşlemleri
2 REFERANS KODU 14UY0202-4/B2
3 SEVİYE 4
4 A) YAYIN TARİHİ 17/12/2014
B) REVİZYON/TADİL NO Rev. No: 01
Tadil No: 01
C) REVİZYON/TADİL TARİHİ 01 No’lu Revizyon 09/10/2019- 2019/128
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
11UMS0147-4 NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan seçmeli sınav: B2 birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2-a) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-2-b’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2-b) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.