Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sınav Uygulama Prosedürü

AMAÇ
Teorik, mülakat ve performans sınavlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili esaslarını belirlemek.

KAPSAM
Teorik, mülakat ve uygulamalı sınavlar

TANIMLAR
-Gezici sınav birimi: Kuruluşun kendisine ait veya protokol ile temin ettiği sınav merkezleri dışında kullanılan sınav alanlarını ifade eder.
-Mesleki Yeterlilik Belgesi: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve sınavlarda başarılı olanlara verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini ifade eder.
-Ulusal yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve belgelendirme süreçlerinde kullanılan belgeyi ifade eder.
-Sınav: Değerlendirmenin bir parçasını oluşturan ve belgelendirme programında tanımlandığı şekilde yazılı, sözlü, uygulamalı ve gözleme dayalı metotlardan bir veya birkaçıyla bir adayın yeterliliğini ölçen mekanizma.

UYGULAMA
Sınav sorularının seçimi, sınav dokümanlarının hazırlanması ve güvenliği
-Program komitesi tarafından onaylanmış sorular http://sisbel.mykbelge.com yazılımına, ofis koordinatörü veya yazılım firması tarafından yüklenir.
-Teorik ve performansa dayalı sınav soruları yazılım tarafından ulusal yeterliliklerde tanımlanmış olan ölçme değerlendirme kriterlerine uygun ve aynı yeterlilik için yapılan ardışık üç sınavda (teorik ve performansa dayalı sınavlar) aynı soru seçilmeyecek biçimde seçilir.
-Ofis koordinatörü ve belgelendirme müdürü kendisine verilmiş olan kullanıcı adı ve parola ile sınav yazılımını kullanır.
-Ofis koordinatörü veya belgelendirme müdürü, sınav yeri, aday bilgileri vb. bilgileri yazılıma girer, yazılım, yüklenen sorular içerisinden “FR-PB-07 Teorik Sınav Soru Kağıdı”, “FR-PB-08 Mülakat Sınav Soru Kağıdı”, “FR-PB-09 Performans Sınav Soru Kağıdı” yazdırılmak için hazırlar.
-Ofis koordinatörü “FR-PB-19 Sınav zarf Etiketine” göre sınavda kullanılacak dokümanları hazırlar ve katılımcı sayısına göre çoğaltır.
-Hazırlanmış olan sınav dokümanları gerekli kontrollerden (sayfa sayısı, okunabilirlik, toplam sayısı vb.) sonra zarf içerisine yerleştirilir, belgelendirme müdürü tarafından son kontroller yapılarak zarf kapatılır, FR-PB-19 Sınav Zarf Etiketi ile etiketlenir, güvenlik açısından kapak bölümüne kaşe basılır, imzalanır.
-Teorik sınav cevap anahtarı ayrı bir zarf içerisine konulup kapatılır, üzerine ‘’cevap kağıdıdır’’ diye not yazılır. Rev 02/10.04.2019
-Kaşelenmiş ve imzalanmış sınav zarfı, ikinci bir zarf poşeti ile birlikte zarf poşeti içerisine koyularak poşetin ağzı kapatılır.
-Kaşeli olan sınav zarfı sınavdan önce ofis koordinatörü, belgelendirme müdürü veya görevlendirdiği diğer personel tarafından “FR-PB-19 Sınav Zarf Etiketi’ ne imza alarak sınav görevlisine teslim edilir.
-Sınav zarfı başka bir şehre veya uzak mesafeye gönderilecekse, kurye aracılığı ile yollanarak sınav görevlisine imza karşılığı teslim edilmesi sağlanır.
-Sınav sorularının gönderilmesi sırasında kaybolması ya da zarfın zarar görmesi durumunda belgelendirme müdürü sınavı iptal eder yeniden sınav dokümanlarını oluşturarak sınavın yeni dokümanlara göre yapılmasını sağlar.
Sınav görevlisi ve sınav gözetmenlerinin uyması gereken kurallar
-Sınav sırasında herhangi bir şey yemez, içmez, gazete, dergi, kitap vb. şeyler okumaz, kendi aralarında konuşmaz, sınav yerinden dışarı çıkmaz.
-Sınava gelmeyen veya sınavı erken bitiren adayların soru kitapçıklarını açmaz, sınav yerinden çıkarmaz, fotokopisini çekmez ve başkasının incelemesine izin vermez.
-Sınav esnasında cep telefonu, notebook, tablet vb. elektronik ekipman kullanmaz.
-Sınav öncesi yapması gereken kontrolleri yapar, uygunsuz durumları tespit eder, gidermeye çalışır, gideremiyorsa sınavı iptal eder.
Sınav yeri kontrolü
-Teorik, mülakat ve performansa dayalı sınavlar, protokol yapılmış yerlerde veya talep olması durumunda kuruluşun yerinde (Gezici Sınav Birimi) yapılır.
-Protokol yapılmadan önce sınav yeri kontrolünü SISBEL’ den görevlendirilen personel “FR-PB-04 Sınav Yeri Kontrol Formu” ile yapar, durumu belgelendirme müdürüne bildirir, altyapı yeterli ise protokol yapılır.
-Sınavlardan önce rutin sınav yeri kontrolleri, sınavdan en geç 2 gün önce ve sınavdan yarım saat önce olmak üzere iki defa yapılır. Rev01/22.03.2018
-SISBEL’ den görevlendirilen personel, mümkün ise sınav görevlisi veya karar verici, mümkün değilse belgelendirme müdürünün görevlendirdiği personel teorik, mülakat ve performansa dayalı sınavdan en geç 2 gün önce her bir sınav için ayrı ayrı sınav yapılacak yerleri (Gezici veya protokol) ziyaret eder, sınav güvenliği, malzeme, ekipman (kalibrasyonu ve bakımı yapılmış, vb.) ve altyapı (ses, gürültü, vb.) açısından değerlendirir “FR-PB-04 Sınav Yeri Kontrol Formu” ile kayıt altına alır, durumu (uygunluk, uygunsuzluk)  sınav yapılacak yerin ilgilisine ve belgelendirme müdürüne bildirir, sınav yeri uygun değilse belgelendirme müdürü sınavı yaptırmaz. Rev01/22.03.2018
-Sınav görevlisi teorik, mülakat ve performansa dayalı sınavdan yarım saat önce, sınav güvenliği, malzeme, ekipman (kalibrasyonu ve bakımı yapılmış, vb.) ve altyapı (ses, gürültü, vb.), sınavda kullanılacak sınav malzemelerinin varlığı açısından değerlendirir, problem varsa sınav başlama saatinden önce problemi çözmeye çalışır, çözebilirse sınavı başlatır, çözemezse sınavı iptal eder  ve “FR-PB-04 Sınav Yeri Kontrol Formu” ile kayıt altına alır, durumu sınav yapılacak yerin ilgilisine ve belgelendirme müdürüne bildirir.
-Sınav yeri (Gezici veya protokol) ilgilisi tespit edilen uygunsuzlukları sınavdan önce gidermekle yükümlüdür, uygunsuzluk giderilmeden sınav başlatılmaz.
-Sınavın iptal edilmesi durumunda belgelendirme müdürü dosya sorumlusuna bildirir ve MYK Web Portal üzerinden “Sınav ve Belgelendirme İşlemleri MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzunda” belirtilen adımlar takip edilerek gerekli bildirimler yapılır.
-Belgelendirme müdürü, gezici veya protokol ile sınav yapılan yerlerin “FR-PB-04 Sınav Yeri Kontrol Formunda” tespit edilen eksiklerin giderilmesi, planlara uyum, vb. açıdan performansını sürekli izler, uygunsuzlukları gidermeyen ve uygunluğu devam ettiremeyen sınav yerleri ile sözleşmeleri fesih eder ve performansları yönetimin gözden geçirmesinde gündem yapar.
Sınavların gerçekleştirilmesi
-Sınav için ayrılmış alanlarda adaylar, sınav için görevlendirilen kişiler (sınav görevlisi, sınav gözetmeni, vb.) denetim ekibi (denetim esnasında) ve ihtiyaç halinde iç doğrulayıcı dışında hiç kimse bulundurulmaz.
-Sınav yapan sınav görevlisinin, sınav gözetmeninin veya karar vericinin, bir adayın sınavında muhtemel çıkar çatışmasının tespit edilmesi halinde, tarafsızlığın ve bağımsızlığın tehlikeye girmediğini güvence altına almak için sınav görevlisi değişimi yapılır, mümkün değil ise çıkar çatışması tespit edilen adayın bir sonraki sınava katılımı sağlanır.
-Tüm sınavlarda, sınava ait görüntülü kayıtlarda rahatça tanınmalarını sağlamak amacıyla adaylar, sınav görevlisi ve diğer görevliler sınav boyunca sırt numarası, yaka kartı, vb. tanıtıcı materyal kullanır.
-Makul olmak kaydıyla özel ihtiyaçlarını (engellilik, hastalık durumu, dil farklılığı, su, şeker kullanımı vb.) bildiren adaylar için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu kapsamda ilgili ulusal yeterlilikte başka bir düzenleme bulunmadığı durumlarda:
-Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir. Soruları okuyan kişi soruları yüksek sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur.
-Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, kontrol listeleri ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. İlgili ulusal yeterliliğin değerlendiricinin adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde sınav esnasında yeminli tercüman bulundurulur.
-İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.
-Yukarıda belirtilenler dışında bir durumla karşılaşması durumunda veya yukarıda belirtilen çözümlerin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde çözüm önerisi MYK’ ya sunulur, MYK tarafından onaylanması halinde uygulanır. Yukarıdaki önlemlerin uygulanması sonucu doğabilecek ek sınav maliyetleri adayın bilgisi dahilinde olmak kaydıyla adaya yansıtılabilir. İşbu madde engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların çalışabileceği meslekler için geçerlidir.
-Sınav görevlisi veya sınav gözetmeni sınav başlamadan önce kamerayı sınav alanında 360 derece döndürerek çekim yapar, sınav alanının güvenliğini kayıt altına alır.
-Kamera, “MYK Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberine” uygun biçimde teorik, mülakat ve performansa dayalı sınav yapılacak yere yerleştirilir.
-Sınav görevlisi “FR-PB-10 Sınav Katılımcı İmza Formu” ile her adaydan imza alıp, kimlikleri kontrol eder.
-Sınav görevlisi “FR-PB-25 Sınav Görevlisi Sınav Girişi Konuşması Ve Kontrol Formuna” göre açıklamaları yapar kamera karşısında sınav başlangıcını yapar. Sınavda tanınan cevaplama süresi, sınav görevlisinin “Sınav Başlamıştır” dediği andan itibaren hesaplanır.
-Basılı sınav materyali kullanılan sınavlarda teorik sınav soruları, cevap kâğıdı ya da optik form, güvenliği sağlanması koşuluyla cevap anahtarları, mülakat soruları ve ekinde yer alan projeler ile performans sınav soruları/senaryoları kapalı bir şekilde sınav alanına getirilir; sınav başlamadan önce adayların huzurunda ve kamera önünde açılır, soru kitapçıkları dağıtılır ve kontrol etmeleri, istenir; eksik sayfa, hatalı basım vb. durumların olmadığından emin olunur.
-Sınav sorularında hata olduğunu düşünen sınav görevlisi “FR-PB-12 Hatalı Soru Bildirim Formu” ile belgelendirme müdürüne bildirilir. Eğer soru hatası adaylar tarafından sınav esnasında belirtilmiş ise adaylara soruyu anladıkları şekilde cevaplandırmalarını ve soru hatasının değerlendirileceğini, değerlendirme sonucunda soruda hata var ise sınav değerlendirmesinde bu sorunun tüm adaylar için doğru sayılacağının açıklaması yapılır.
-Adil davranma, geçerlilik, güvenirlik ve her bir sınavın performansını kanıtlanmış zaman aralıklarında tekrar doğrulamak için belirli periyotlarla istatistiksel analizler ve değerlendirmeler yapılır ve gerekli ise düzeltici önleyici faaliyet başlatılır.
Teorik sınavlar
-Basılı soruların kullanıldığı sınavlarda kitapçıkların 12 punto’ dan küçük olmamak kaydıyla Times New Roman yazı fontunda oluşturulmuş olması, sorulardaki şekil ve şema detaylarının anlaşılır olması, aynı oturumda yer alan adayların aynı soru setine tabi tutulması, aday mesafesinin yakın olduğu sınavlarda soru kitapçıklarının gruplandırılması esastır. Teorik sınav soru kitapçığında kitapçık türü (örn. A Kitapçığı), soru sayısı ve sınav süresi belirtilir.
-Teorik sınavlar, her bir aday için çoğaltılan “FR-PB-07 Teorik Sınav Soru Kitapçığı” adaylara dağıtılarak gerçekleştirilir.
-Adaylar arasında adayların kopya çekmelerini veya birbirlerinden etkilenmelerini engelleyecek şekilde en az yarım metre boşluk bırakılır. Paravan, vb. şekillerde bölünmüş sınav alanlarının kullanıldığı sınavlarda söz konusu koşul aranmaz. Farklı kitapçıklar veya aynı salonda farklı yeterliliklerde sınav yapılıyor olsa bile bu oturma düzenine uyulmalıdır.
-İlgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, aday sayısının 24’ün altında olduğu teorik sınavlar için (24 dahil) tek bir Sınav Görevlisi görevlendirilmesi yeterlidir. Tek seferde sınava alınacak aday sayısının 24’ten fazla 72’den az olduğu durumlarda (72 dahil) Sınav Görevlisine ilave olarak bir Sınav Görevlisi veya Gözetmen görevlendirilmesi gerekmektedir. Aday sayısının 72’den fazla olduğu durumlarda ise değerlendirici veya Gözetmen sayısı orantılı olarak artırılır.
-Sınav Görevlisi veya Gözetmen sayısının birden fazla olduğu durumlarda sınav görevlileri veya gözetmen(ler) sınav alanının farklı noktalarına kamera açısı içinde olacak şekilde konumlanarak sınav güvenliğini artırmalıdır.
-Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanlarından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız olmuş sayılır. Teorik sınav kamera ve sınıf düzeni aşağıdaki şekildeki gösterilmiştir.
Mülakat sınavlarıSınav sonunda sınav görevlisi, sınav kitapçıklarını toplar, cevap kağıtlarına göre sınavları değerlendirir, puanlar, sınavda tutmuş olduğu diğer kayıtları kamera önünde sınav zarfı içerisine yerleştirir “FR-PB-19 Sınav Zarf Etiketini” imzalayarak belgelendirme müdürüne teslim eder.
-Mülakat sınavları, her bir aday için çoğaltılan “FR-PB-08 Mülakat Sınav Soru Kitapçığından” adaylara soru sorularak gerçekleştirilir. Mülakat sınavlarına ait soru listeleri ve varsa eklerine ait özgün doküman numarası-kodu, sınav süresi ve mülakat sınav sorularının doğru cevapları soruların yanında yer alır.
-Adaylar mülakat sınavına tek tek alınır, diğer adaylar soruları duymayacağı uygun bir uzaklıkta tutulur.
-Mülakat sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanlarından ayrılmaları yasaktır. Mülakat sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız olmuş sayılır.
-Sınavını tamamlayan adayların sınavdan çıkışı için, sınav sırası bekleyen adaylardan ayrı bir yere çıkacak şekilde düzenleme yapılır.
-Sınav sonunda sınav görevlisi, sınav kitapçıklarını toplar, cevap kağıtlarına göre sınavları değerlendirir, puanlar, sınavda tutmuş olduğu diğer kayıtları kamera önünde sınav zarfı içerisine yerleştirir “FR-PB-19 Sınav Zarf Etiketini” imzalayarak belgelendirme müdürüne teslim eder.
Performansa dayalı sınavlar
-Performansa dayalı sınavlar, her bir aday için çoğaltılan “FR-PB-09 Performans Sınav Soru Kitapçığından” adayların yapmış olduğu uygulamalar izlenerek gerçekleştirilir.
-Performansa dayalı sınavlarda kullanılacak sınav senaryosu/projesinde; proje ve varsa eklerine ait özgün doküman numarası-kodu, sınav süresi, projenin/senaryonun kaç aday için hazırlandığı ve projede/senaryoda her adayın eşit değerlendirilmesini sağlayacak şekilde yapılan iş bölümü belirtilir.
-Sınav alanında bulunan aday, sınav görevlisi, gözetmen, denetçi, kuruluş personeli, vb. ile sınav alanında bulunması beklenen diğer kişiler için, programsız denetim ihtimali de göz önüne alınarak, ilgili mesleğe uygun yeterli sayıda kişisel koruyucu donanım hazır bulundurulur.
-Performans sınavları eğer SISBEL’ in belirlediği yerlerin dışında yapılacaksa, sınav sırasında kullanılacak iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları ve sınav düzeneği başvuru sahibi kuruluş tarafından sağlanır.
-Performans sınav anında bir iş kazası meydana gelmesi durumunda, “İş Kazası Tutanağı” ile durum kayıt altına alınır.
-Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde gerçekleştirilen performansa dayalı sınavlar için tahsis edilmiş alanlar güvenlik bandı/şeridi ile diğer ortamlardan ayrılır. Bu alana performans sınavına katılan adaylar, kuruluş tarafından ilgili sınav için görevlendirilen kişiler ve denetim ekibi (denetim esnasında) ve ihtiyaç halinde iç doğrulayıcı dışında kimse giremez.
-Sınav alanlarında acil çıkışları gösteren uyarı işaretleri başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği önlemleri açısından gerekli tüm işaretler bulunur.
-Performans sınavı için sırasını bekleyen aday(lar), sınava katılan aday(lar)ı etkilemeyecek ve herhangi bir müdahalede bulunmayacak şekilde uygun bir uzaklıkta bekler.
-Performans sınav alanında sınav gereci sayılmayan ve adayların sınav başarısını olumsuz etkileyebilecek makine, alet, ekipman, vb. bulunmaz.
-Bir değerlendirici aşağıdaki şartları sağlamak koşuluyla bir gün içerisinde en fazla 12 adayın performans sınavında görevlendirilebilir. Ancak değerlendiricinin bir gün içerisinde, sınavında görevlendirileceği aday sayısı 6 adayın üzerinde ise (6 hariç) kuruluş tarafından kamera çekimi, sınav ortamının düzenlenmesi, kontrolünün sağlanması ve benzeri görevlerin sağlıklı yapılması için değerlendiricinin yanında en az bir gözetmen görevlendirilir.
-İlgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, Ek-1 Performans Sınavları Grup Halinde Yapılan Ulusal Yeterlilikler Listesi’nde yer alan ulusal yeterliliklerde, değerlendirici eş zamanlı olarak en fazla 4 kişiden oluşan tek bir grubun sınavında görevlendirilebilir.
-Alçı levha uygulayıcısı seviye 3 sınavlarında bir değerlendirici eş zamanlı olarak en fazla 2 kişiden oluşan tek bir grubun sınavında görevlendirilebilir.
-Ulusal yeterliliklerde tanımlanan başarım ölçütlerinin, beceri ve yetkinlik ifadelerinin sınav süreci boyunca değerlendirici tarafından ayrıntılı takip edilmesi gereken, sınav esnasında değerlendiricinin adaya sözlü olarak soru iletmesi veya adayın bulgularını sözlü olarak ifade etmesi gereken durumlarda değerlendiricinin sadece 1 adayı değerlendirmesi esastır. Bu gibi durumlarda eş zamanlı değerlendirme yapılamaz.
-İlgili ulusal yeterliliklerde aksi belirtilmedikçe, 4.8.10.1 ve 4.8.10.2 maddelerinde tanımlanan durumlar dışında kalan ulusal yeterliliklerde, adayların performanslarının birbirinden etkilenmemesini sağlayacak sınav ortamının oluşturulması ve etkin, geçerli bir ölçme ve değerlendirme yapılması şartıyla bir değerlendirici eş zamanlı olarak en fazla 3 adayı değerlendirebilir.
-Performans sınavlarında kullanılan senaryo/proje ve teknik dokumanlar aday dosyasında ya da sınav evraklarıyla birlikte sınav dosyasında muhafaza edilir.
-İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle kendilerini veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürdüğü tespit edilen adayların sınavları sınav görevlisi tarafından sonlandırılır, aday sınavdan başarısız sayılır.
-Sınav görevlisi sınav bitmeden adayın yetersiz olduğunu tespit etmesi durumunda sınavı sonlandırabilir ve söz konusu adayı sınavdan başarısız sayabilir.
-Sınavlarda adayların kullanması gereken makinelerden gerekli görülenlerin üzerinde makine kullanım talimatları bulundurulur. İhtiyaç durumunda adaylara makine kullanımı ile ilgili ön bir bilgilendirme yapılır. Adaya sınav öncesi alışkanlık kazanması için birkaç kez deneme yaptırılabilir.
-Uzun süreli sınavlarda, adayların ilaç kullanımı, dinlenme, namaz arası vb. ihtiyaç oluşması durumlarında, sınav görevlisi kamera karşısına geçip sınava ne kadar süre ara verdiğini, saati açıklar, kamerayı kapatır, ara bittikten sonra tekrar kamera karşısına geçip saati söyleyip sınavı başlatır.
-Aday, kendisine verilen performansa dayalı sınav süresince uygulama sınavını tamamlayamaz ise, sınav görevlisi sınav süresini sınav toplam süresinin % 20’ si kadar uzatabilir.
-Sınav düzeneğinde sınavın devam etmesine izin vermeyecek şekilde bir sorun yaşanması ve sorunun makul bir süre içerisinde giderilememesi durumunda, sınav başka bir güne ertelenir.
-Can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzlukların tespiti halinde, sınava son verilir.
-Çelik kaynak sınavında, kaynak yapılan sınav parçası sınav görevlisi tarafından teslim alınır, her bir parçanın kamera kaydı alınır, parça kamera kayıtları ile birlikte belgelendirme müdürüne diğer sınav materyalleri ile teslim edilir.
-Çelik kaynak sınav parçası, sınava itiraz süresi göz önünde bulundurularak iki hafta süre ile muhafaza edilir, iki hafta sonra elden çıkartılır.
-Sınav sonunda sınav görevlisi, sınav kitapçıklarını toplar, performans sınavı kontrol formlarına göre sınavları değerlendirir, puanlar, sınavda tutmuş olduğu diğer kayıtları kamera önünde sınav zarfı içerisine yerleştirir “FR-PB-19 Sınav Zarf Etiketini” imzalayarak belgelendirme müdürüne teslim eder.
Kopya değerlendirilmesi
-Sınavın herhangi bir aşamasında, kopya çekme girişimleri tespit edilirse sınav görevlisi kopya çeken personelin sınav kâğıtlarını alır, sınavdan çıkartır ve detaylı bir biçimde “FR-PB-11 Kopya ve Hile Tespit Formu” tutar.
-Sınav görevlileri veya gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
Sınav ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar
-Sınav tamamlandıktan sonra değerlendirme için yeterli vakit yoksa veya aday sayısı fazla ise sınav görevlileri sınavdan sonraki iki iş günü içerisinde sınavları değerlendirilir, belgelendirme müdürüne teslim eder.
-Sınav görevlilerinin yapmış olduğu değerlendirme, ilgili yeterlilikte atanmış olan karar vericiye tavsiye niteliğindedir.
Sınavda başarısız olma durumu
-İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır.
-Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânı sağlanır. Bu Kanun kapsamında sağlanan destek imkânı, sınavdan önce adaylara bildirilir.
-Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde sınav açılmaması durumunda aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep edebilir, aday talep ederse bu talep yerine getirilir.
Sınav sorularının analizi
-Sınavdan sonra sınav sonuçları yazılıma girilir, yazılım sınavlarda kullanılan soruların analizini (Soruların adaylar tarafından doğru/yanlış cevaplanma oranı, zor sorular, kolay sorular) yapar.
-Analizi belgelendirme müdürü yılda bir defa yapar. Yanlış cevaplanma oranı %30’dan düşük olan sorular tekrar gözden geçirilip gerekli görülürse soruda revizyon yapılır. Rev02/10.04.2019
-Sınav sonucu ve sorulara gelen itirazlar ayrıca kayıt altına alınarak analiz edilir.

REFERANSLAR
“MYK Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberi”
“Ulusal Yeterlilikler”
“FR-PB-04 Sınav Yeri Kontrol Formu”
“FR-PB-07 Teorik Sınav Soru Kağıdı”
“FR-PB-08 Mülakat Sınav Soru Kağıdı”
“FR-PB-09 Performans Sınav Soru Kağıdı”
“FR-PB-10 Sınav Katılımcı İmza Formu”
“FR-PB-11 Kopya ve Hile Tespit Formu”
“FR-PB-12 Hatalı Soru Bildirim Formu”
“FR-PB-19 Sınav Zarfı Etiketi”“FR-PB-25 Sınav Görevlisi Sınav Girişi Konuşması Ve Kontrol Formu”
“İş Kazası Raporu”

DEĞİŞİKLİKLER-
-3.3 maddesinde sınav yeri kontrolü 2 gün önce yapılacak biçimde düzenleme yapıldı. Rev01/22.03.2018
-5.19 maddesi “Çelik kaynak sınavında, kaynak yapılan sınav parçası sınav görevlisi tarafından teslim alınır, her bir parçanın kamera kaydı alınır, parça kamera kayıtları ile birlikte belgelendirme müdürüne diğer sınav materyalleri ile teslim edilir. 4.5.20 maddesi “Çelik kaynak sınav parçası, sınava itiraz süresi göz önünde bulundurularak iki hafta süre ile muhafaza edilir, iki hafta sonra elden çıkartılır.” eklendi. Rev01/22.03.2018
-4.9.2 maddesi eklendi. Teorik cevap anahtarı saklama koşulu eklendi Rev02/10.04.2019

Yayım Tarihi: 30.05.2016 Yeniden Yayın Tarihi: 05.03.2018 02/10.04.2019

Başa dön