Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Müracaatın Alınması ve Gözden Geçirilmesi Prosedürü

1 AMAÇ
Sınav ve Personel Belgelendirme için müracaatın alınması tekliflerin verilmesi ve sözleşmenin yapılması ve müşterinin bilgilendirilmesi süreçlerini tanımlamak.
2 KAPSAM
Müracaatın alınması, tekliflerin verilmesi ve sözleşmenin yapılması ve müşterinin bilgilendirilmesi.
3 TANIMLAR
● Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı.
● Gözetim: Uygunluk beyanının geçerliliğinin sürdürülebilmesi için esas alınan Sınav ve Personel Belgelendirme faaliyetlerinin sistematik olarak tekrarlanması.
● Gezici sınav birimi: Kuruluşun kendisine ait veya protokol ile temin ettiği sınav merkezleri dışında kullanılan sınav alanlarını ifade eder.
● Mesleki Yeterlilik Belgesi: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve sınavlarda başarılı olanlara verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini ifade eder.
● Yeterlilik birimi: Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak ölçülebilen, transfer edilebilir yeterlilik bölümünü ifade eder.
● Belgelendirme şartları: Belgelendirmeyi oluşturmak veya sürdürmek için yerine getirilmesi gereken, program şartları dâhil belirtilmiş şartlar kümesi.
● Belge: Adı geçen kişinin belgelendirme şartlarını yerine getirdiğini gösteren, bu standardın hükümlerine göre bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen doküman.
● Sınav: Değerlendirmenin bir parçasını oluşturan ve belgelendirme programında tanımlandığı şekilde yazılı, sözlü, uygulamalı ve gözleme dayalı metotlardan bir veya birkaçıyla bir adayın yeterliliğini ölçen mekanizma.
● Başvuru sahibi: Belgelendirme prosesine kabul edilmek üzere başvuruda bulunan kimse.
● Aday: Belirtilen ön şartları yerine getiren ve belgelendirme prosesine kabul edilen başvuru sahibi.
● Sınav ve Personel Belgelendirme: Bir ürün, proses, sistem, kişi veya kuruluş ile ilgili belirli şartların karşılandığının ispatı.
4 UYGULAMA
4.1 Tüm sınav ve personel belgelendirme başvuruları, elektronik posta, telefon, web ve sosyal medya, yüz yüze, ihale ilanları vb. kaynaklar aracılığı ile alınır.
4.2 Başvuru sahibinin personel belgelendirmesi alabilmesi için, personel belgelendirme kapsamları ile ilişkili ulusal yeterliliklerde tanımlanan yeterlilik şartlarını karşılaması ve şartları sağladığına dair kanıtları SISBEL’ e sunması gerekmektedir.
4.3 Personel belgelendirme başvuru ön şartları, Personel Belgelendirme Müracaat Formları ile birlikte Personel Belgelendirme Şartnameleri, belgelendirme süreçleri www.sisbel.com adresinden kamuya açılmıştır. İhtiyaç duyulursa başvurunun alınması ile ilgili broşürler hazırlanarak kullanım için hazır bulundurulur.
4.4 Makul olmak kaydıyla başvuru sahiplerinin özel ihtiyaçları (engellilik, hastalık durumu, dil farklılığı, su, şeker kullanımı vb.) Personel Belgelendirme Müracaat Formu ile kayıt altına alınır. İlgili engel durumunun belgelendirme kapsamında belirtilen şartlarına göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği belgelendirme müdürü tarafından değerlendirilir. Söz konusu özel durumun belgelendirmeye engel teşkil etmemesi durumunda, sınav organizasyonlarında engelli müracaat sahipleri için gerekli düzenleme yapılır.
4.5 Başka bir belgelendirme kuruluşunda belgelendirme programının bir aşamasına katılan adayların müracaatlarının alınması durumunda, sınavla ilgili kayıtlar talep edilerek, sonuçların belgelendirme programımızda belirtilen şartlara eşdeğer olduğu ve bu şartları karşıladığı incelenerek sınava alınması ve alınmaması kararı verilir. Aday bir birimi oluşturan sınav türlerine aynı kuruluşta girmek zorundadır.
4.6 Adaydan istenecek sınav ve personel belgelendirme müracaat evrakları;
a. Müracaat Formu
b. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (e posta veya elden)
c. Nüfus cüzdan fotokopisi
d. Gerekli ise diploma veya mezuniyet belgesi
e. Gerekli ise iş deneyim belgesi
f. Ön koşul ise eğitim aldığına dair sertifika
4.7 Bireysel Müracaatlar
4.7.1 Müracaat her nasıl alınırsa alınsın sınav öncesi, başvuru sahibinden Personel Belgelendirme Müracaat Formu imzalı olarak alınır.
4.7.2 Müracaat aşamasında ücretler banka yoluyla alınır, ödemesi tamamlanmayan müracaat sahiplerinin müracaatı onaylanmaz.
4.7.3 Müracaatın kabul edilip edilmediği müracaat tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde belirlenir. Müracaat işlemi tamamlanan başvuru sahiplerinin sınav planlaması yapılır.
4.8 Tek Nokta Kurumsal Müracaatlar
4.8.1 Tek nokta müracaat alınabilmesi için asgari 10 aday olması gerekir ve müracaat FR-PB-31 Tek Nokta Başvuru Formu ile alınır.
4.8.2 Bu form FR-PB-01 Personel Belgelendirme Müracaat Formu yerine geçmez. Her bir aday için Personel Belgelendirme Müracaat Formu imzalı olarak varsa ekleri ile alınır.
4.9 Ücret Yatırarak Tek Nokta Başvurusu
4.9.1 İşveren sınava girecek tüm adaylar için belirlenen ücret tutarını kendi tüzel hesap numarası üzerinden SISBEL’ e yatırır. Sınavlarda başarılı olan adayların ücret iadesi, SISBEL tarafından işverene yapılır.
4.10 Teminat Gösterilerek Tek Nokta Başvurusu
4.10.1 İşveren sınava girecek tüm adaylar için, toplam sınav ücret tutarı kadar teminatı, SISBEL’ e teslim eder. (4734 Sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde belirtilen değerleri teminat olarak gösterilebilir. Banka Teminat Mektubu)
4.10.2 Üç sınav hakkında da başarısız olan adayların ödemesi SISBEL’ e yapıldıktan sonra, işverene teminatı iade edilir.
4.11 Sınav ve Personel Belgelendirme Müracaatının Gözden Geçirilmesi
4.11.1 Başvuru sahibinin evrakları kontrol edilir, herhangi bir eksiklik varsa başvuru sahibine e-posta, telefon veya sms ile bildirilir, eksiklerin giderilmesi sağlanır.
4.11.2 Başvurular ulusal yeterlilikler ve/veya atıf yapılan dokümanlardaki teknik ve diğer kurallara göre incelenir ve gerekli ise karar vericilerden veya sınav görevlisinden görüş alınarak müracaat gözden geçirilir.
4.11.3 Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru şartlarını sağladıkları tespit edilen başvuru sahiplerinin sınavları planlanır.
4.12 Müracaatı kabul edilen her bir aday için ayrı ayrı FR-SP-14 Personel Belgelendirme Sözleşmesi hazırlanır, adaylardan sınavdan önce imzaları alınır.
5 REFERANSLAR
5.1 Personel Belgelendirme Müracaat Formu
5.2 FR-SP-14 Personel Belgelendirme Sözleşmesi
5.3 FR-PB-31 Tek Nokta Başvuru Formu
5.4 Personel Belgelendirme Şartnameleri
6 DEĞİŞİKLİKLER
6.1   Revizyon 01: 24.05.2024 Genel güncelleme yapıldı.
İLETİŞİM

Başa dön