Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Taksi Şoförü Seviye 3 Revizyon 00 Tadilat No:02 Meslek Şartnamesi

Anasayfa » Taksi Şoförü Seviye 3 Revizyon 00 Tadilat No:02 Meslek Şartnamesi

1 YETERLİLİĞİN ADI TAKSİ ŞOFÖRÜ
2 REFERANS KODU 17UY0330-3
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 18.10.2017
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01 Tadil No: 02
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil 27/04/2021-1879
5 AMAÇ Bu ulusal yeterliliğin amacı Taksi Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  6 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
  13UMS0375-3 Taksi Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
  13UMS0377-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
  7 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
 • Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu’na sahip olması ve
 • Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel saldırı” başlıklı 102., “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103.,
  “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109.,
  “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
  8 YETERLİLİĞİN YAPISI
  8-a) Zorunlu Birimler
  17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite
  17UY0330-3/A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı

8-b) Seçmeli Birimler
8-c) Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Taksi Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Taksi Şoförü (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI
15 BELGE YENİLEMEDE
UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
17UY0328-3/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İSG, ÇEVRE VE KALİTE
2 REFERANS KODU 17UY0328-3/A1
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 18.10.2017
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01 Tadil No: 02
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil 27/04/2021-1879
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
13UMS0377-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav (T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılır.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

17UY0330-3/A2 ARAÇ KONTROLÜ VE YOLCU ULAŞIMI YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI ARAÇ KONTROLÜ VE YOLCU ULAŞIMI
2 REFERANS KODU 17UY0330-3/A2
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 18.10.2017
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 01 Tadil No: 02
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil 27/04/2021-1879
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
13UMS0375-3 Taksi Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav (T1): A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1): A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2 -2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı iki yılı geçemez.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.