Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Teknik Muayene Prosedürü

1 AMAÇ
Başvurunun alınması, muayenenin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve sertifikalanma prosesinin tüm aşamalarının esaslarının belirlenmesi.

2 KAPSAM
İş ekipmanları.

3 TANIMLAR
ISO 17020, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat ve standartlarda geçen tanımlar geçerlidir.
-Muayene: Bir ürün, proses, hizmet veya kurulumun veya bunların tasarımlarının incelenmesi ve özel şartlara uygunluklarının veya mesleki hüküm esas alınarak genel şartlara uygunluklarının belirlenmesi.
-Muayene programı: Aynı belirtilmiş şartların, aynı özel kuralların ve aynı prosedürlerin uygulandığı muayene sistemi.
-Muayene personeli: Muayene faaliyetlerini yürütme yeterliliğine sahip kişi.
-Periyodik Muayene: Belirlenmiş periyotlarda bir “muayenenin ilgili standartlara göre sonraki “muayene” ile tekrarlanmasıdır.
-Takip Muayenesi: Periyodik Muayene sonrasında tespit edilen uygunsuzlukların müşteri tarafından giderilmesi ve talep etmesi durumunda (periyodik muayeneyi takip eden 10 gün içerisinde) Periyodik muayene de tespit edilen uygunsuzluk bulunan maddelere yönelik yapılan muayenedir.
-İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı, ifade eder.
-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği: Muayene faaliyetleri ile ilgili temel şartların tanımlandığı yönetmelik.

4 UYGULAMA
4.1 Muayene faaliyetleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuatlar ve standartlar esasında gerçekleştirilir.
4.2 Muayene ProgramıMüracaatın alınması ve gözden geçirilmesi
-Teklifin sunulması ve sözleşmenin yapılması,
-Muayene için muayene personelinin atanması,
-Muayenenin planlanması (Onaylanmış Muayene Talep Formu),
-Teknik muayene öncesi hazırlık,
-Teknik muayenenin yapılması,
-Raporlama
-Takip Muayenesi
4.3 Müracaatın Alınması ve Gözden Geçirilmesi
4.3.1 Muayene müracaatını müşteri ilişkiler personeli ya da ofis koordinatörü sözlü veya yazılı olarak alır, yazılı olmayanları FR-MY-03-01 Muayene Talep Formu ile yazılı hale getirerek müşteri onayını alır.
4.3.2 Muayene talebinin teknik açıdan gözden geçirilmesi için muayene personeli veya teknik müdüre sunar, teknik personel önerileri doğrultusunda sürece devam eder.
4.4 Teklifin Sunulması ve Sözleşme
4.4.1 Müşteri ilişkiler personeli, LS20 Muayene Fiyat Listesine göre teklif hazırlayarak müşteriye sunar, müşteri ile mutabık kalınması durumunda teklif imzalanarak sözleşmeye dönüştürülür.
4.5 Muayene Personelin Seçilmesi, Değerlendirilmesi ve Atanması
4.5.1 Muayenede görevlendirilecek muayene personeli PRS-13-02 Muayene Personeli Atama Prosedürüne göre atanır.
4.5.2 Muayene personeline verilecek görevler, görev tanımları ile dokümante edilir, muayene dışında görev verilmez.
4.6 Muayenenin Planlanması
4.6.1 Muayene personeli FR-MY-03-01 Muayene Talep Formunda bulunan bilgiler doğrultusunda muayene süresini tespit eder, müşteriye teyit alır. Müşteri teyidinden sonra FR-MY-03-01 Muayene Talep Formu iş emri yerine geçer.
4.6.2 Muayene personeli aşağıdaki tablodaki yaklaşık muayene sürelerini göz önünde bulundurarak muayene planlaması yapar.

4.7 Muayene Öncesi Hazırlık
4.7.1 Muayene personeli muayeneden önce, müşteriyi muayene öncesi yapılması gerekenler ve muayeneye refakat edecek kişi görevlendirmesi hakkında bilgilendirir, Muayene Öncesi Hazırlık Talimatını TLM-03 mail gönderir.
4.7.2 Muayene ekipmanı ve test malzemelerinin muayeneye hazır hale getirilmesinden (hava tanklarının körlenmesi, sıcak su, buhar kazanlarının soğutulması körlenmesi, su basma sistemin hazırlanması, kaldırma ekipmanları için yüklerin hazırlanması, paraşüt testi vb. yapılacaksa teknik servisin hazır hale getirilmesi vb. hazırlıklar) müşteri sorumludur.
4.7.3 Muayenede kullanılacak ekipmanların bakım durumu, var ise pilleri, şarjları, kalibrasyon durumu, çalışma durumu vb. durumları muayene personeli kontrol eder, var ise eksiklikler giderir, muayenede kullanılacak dokümanları ve kişisel koruyucu donanımları hazırlar.
4.7.4 Muayene personeli, muayene yapılacak firma ilgilisi ile görüşerek muayene saat ve yeri, hangi ekipmanla başlanacağı hakkında mutabakat sağlar.
4.8 Muayenenin Gerçekleştirilmesi
4.8.1 Muayene personeli kişisel koruyucu donanımlarını (Baret, eldiven, yelek, emniyet kemeri, çelik burunlu ayakkabı) giyer.
4.8.2 Muayene personeli muayene yapılacak ekipman ve alanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini (enerjinin kesilmesi, ekipmanın durdurulması, muayene yapılıyor levhalarının asılması, gerekli ise güvenlik şeritti ile çevrilmesi) alır veya aldırır.
4.8.3 Muayene öncesi hazırlık (körleme, soğutma, test için yük olmaması vb.) yapılmamış ise muayene personeli muayeneye başlamaz.
4.8.4 Muayene personeli, kendi sorumluluğu altında iken, muayene edilecek olan öğelerin bozulmasını veya hasar görmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alır, sadece muayene (gözle, hidrostatik test, dinamik yük testi, statik yük testi, denge testi vb. gibi testleri yapar. İş ekipmanının ön hazırlığının yapılması, sökülmesi takılması, kullanılması işlerini yapmaz. Tüm muayene faaliyetlerini muayene yapan kuruluşun personeli nezaretinde, kontrol formlarındaki kriterlere göre gerçekleştirir, görev alanının dışında herhangi bir işlem yapmaz.
4.8.5 Daha önceden üzerinde mutabık kalınmış olan FR-MY-03-01 Muayene Talep Formu doğrultusunda muayene gerçekleştirir. Muayene esnek yapıda planlanmıştır ihtiyaç duyulursa muayene personeli muayene planında değişiklik yapabilir bu değişiklik muayene planında zafiyet oluşturmaz, muayene süresini ve muayene yapılacak ekipmanı azaltmaz.
4.8.6 Muayene esnasında muayene edilecek ekipmanın arızalı olması veya kullanımı iş güvenliği açsından uygun olmaması durumunda muayene personeli müşteri ile mutabık kalarak ilgili ekipman muayenesini yapmaz ve bu durumu teknik müdüre bildirir.
4.8.7 Muayene esnasında başlangıçta talep edilen ekipman dışında muayene talep edilirse muayene personeli müşteri ilişkiler personeline durumu bildirir. Müşteri ilişkiler personeli müşteri ile mutabık kalırsa muayene planına dahil eder ve durumu muayene personeline bildirir. Muayene personeli muayeneye eklenen ekipmanları Muayene Talep Formuna kaydeder, muayeneye refakat eden müşteri temsilcisinin imzasını alır.
4.8.8 Muayene personeli muayeneleri ilgili muayene talimatlarına göre yapar.
4.8.9 Muayeneler mevzuat ve standartların tüm gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirmek üzere, müşteri mahallinde gerçekleştirilir.
4.8.10 Muayene personeli muayeneleri raporları kullanarak gerçekleştirir.
4.8.11 Muayene personeli, muayene raporuna ekipmanlarla ilgili tüm bilgileri girer, kontrol listesinde bulunan her bir sorunun karşısına ekipmanın uygun veya uygunsuzluk durumu not eder, uygunsuzluk var ise detaylı olarak açıklar.
4.8.12 Muayene tamamlandıktan sonra, muayene personeli refakat eden firma temsilcisinden muayene kontrol listesi altına imza alır ve muayeneyi tamamlar.
4.9 Muayenenin raporlanması
4.9.1 Her bir periyodik kontrol (İlk periyodik kontrol veya takip periyodik kontrolü) için ayrı ayrı özgün rapor numarası verilir.
4.9.2 Muayenede eğer uygunsuzluklar tespit edilmişse, hangi maddeyi (muayene formundaki madde) ihlal ettiği, uygunsuzluğun giderilmesi için öneriler yazılır ve bu iş ekipmanının bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapamayacağını belirten ifade ile kanaat yazılır.
4.9.3 Muayene sonucunda eğer uygunsuzluklar bulunmamışsa, iş ekipmanının bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapacağı belirten bir ifade ile kanaat yazılır.
4.9.4 Muayene personeli muayene tamamlandıktan sonra 1 ila 5 gün arasında her bir ekipman için ayrı ayrı muayene raporu hazırlar.
4.9.5 Muayene personeli tamamladığı muayene raporlarını muayene formları ile teknik müdür onayına sunar, teknik müdür onayından sonra müşteriye gönderim için ilgili personele teslim edilir.
4.10 Raporların Tadil/Revizyonu:
4.10.1 Muayene raporu teknik müdür tarafından onaylandıktan sonra yayımlanmış sayılır. Yayımlanmış her rapor üzerinde yapılan değişiklikler raporun tadil (maddi hata, yazım hatası vb.) / revizyonu (Rapor içeriğinde değişiklik, eksikliklerin düzeltilmesi) dur. Yayınlanmış bir rapor üzerinde müşteriye iletilmeden veya müşteriye iletildikten sonra ilave bazı hususların belirtmesi, hata veya eksiklik tespit edilmesi durumlarında rapor değiştirilebilir. Yazım hatalarının düzeltilmesi durumunda 000001-01/T şeklinde tadil raporu hazırlanır veya Rapor içeriğinde değişiklik, eksikliklerin düzeltilmesi durumunda ise 000001-01/R şeklinde revize rapor hazırlanır, birden fazla tekrarı halinde T2, R2 şeklinde rakamsal değer yazılır. Raporun her tadil veya revizyonunda tadil veya revizyon numarası bir artar ve rapor üzerinde yapılan değişikliğin nedeni, bir önceki raporun geçersiz olduğu bildirilir.
4.11 Muayene etiketinin hazırlanması
4.11.1 Teknik müdürün muayene raporlarını kontrol ve onayından sonra, muayene personeli her bir ekipman için ayrı ayrı muayene etiketi hazırlanır.
4.11.2 Muayene sonucunda; uygunsuzluk tespit edilmeyen ekipmanlar için yeşil renkli uygunluk etiketi, uygunsuzluk tespit edilen ekipmanlar için kırmızı renkli uygunsuzluk etiketi hazırlanır. Etiket olarak aşağıdaki tablodaki format kullanılır;
A Tipi Muayene Kuruluşu
Sistem Eğitim ve Belgelendirme Limited Şirketi
www.sisbel.com
İzlenebilirlik numarası
Periyodik kontrol tarihi
Periyodik kontrol periyodu
Gelecek periyodik kontrol tarihi
1 Bu iş ekipmanı bir sonraki periyodik kontrole kadar görevini güvenli bir şekilde yapabilir.
Bu muayene, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, ilgili mevzuatlar ve standartlar doğrultusunda yapılmıştır.

A Tipi Muayene Kuruluşu
Sistem Eğitim ve Belgelendirme Limited Şirketi
www.sisbel.com
İzlenebilirlik numarası
Periyodik kontrol tarihi
Periyodik kontrol periyodu
Gelecek periyodik kontrol tarihi
1 Bu iş ekipmanı bir sonraki periyodik kontrole kadar görevini güvenli bir şekilde yapamaz.
Bu muayene, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, ilgili mevzuatlar ve standartlar doğrultusunda yapılmıştır.
4.10.1 Muayene personeli, muayene sonrası, muayenede kullanılan formlar, muayene raporu, muayene etiketinin müşteriye yollanması için ofis koordinatörüne teslim eder.
4.10.2 Ofis koordinatörü, tüm muayene kayıtlarını (muayene formları, raporları, etiketini) tarayarak elektronik arşive alır, orjinalinin bir nüshasını müşteriye yollar, bir nüshasını fiziksel olarak arşivler.
4.10.3 Ofis koordinatörü ödeme durumunu muhasebeden öğrenerek veya sözleşeme şartları doğrultusunda muayene raporlarını müşteriye kargo ile yollar, kargo makbuzlarını muhafaza eder.
4.12 Takip Muayenesi
4.12.1 Takip muayenesi müşterinin talep etmesi durumunda gerçekleştirilir. Takip muayenesi muayeneyi takip eden 10 gün içerisinde yapılır. (Müşteri uygunsuzlukları giderebilecekse), kısmi (sadece uygunsuzluk bulunan maddelere yönelik) muayene yapılır, aksi durumda (muayeneyi takip eden 10 günü geçmesi) durumunda periyodik muayene yapılır.
4.12.2 Periyodik Muayene sonucunda basit uygunsuzluklar tespit edilmesi durumunda (İşaretleme, etiketleme, bir önceki muayene raporunun olmaması, kullanım kılavuzu, bakım kayırları vb.) objektif delillerin sunulması (resim, teknik servis raporu, bakım kayıtları, video vb.) halinde ile doğrulama şeklinde yapılabilir. Takip Muayene raporu hazırlanır
4.12.3 Takip muayenesinden sonra yeni ve özgün bir rapor numarası verilerek Takip Muayene raporu hazırlanır, teknik müdür onayı doğrultusunda işlem yapılır. Raporlarda revizyon ve tadilat olması durumunda bu prosedürün 4.10.1 Raporların Tadil/Revizyonu maddesi uygulanır.Rev 02
4.12.4 Muayene personeli Takip Muayenesi Raporu sonucu uygun ise yeşil renkli uygunluk etiketini hazırlar, gönderilmesi için ofis koordinatörüne teslim eder.
4.12.5 Ofis koordinatörü, tüm muayene kayıtlarını (muayene formları, raporları, etiketini) tarayarak elektronik arşive alır, orjinalinin bir nüshasını müşteriye yollar, bir nüshasını fiziksel olarak arşivler.
5 REFERANASLAR
5.1 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
5.2 FR-MY-03-01 Muayene Talep Formu
5.3 LS20 Muayene Fiyat Listesi
5.4 PRS-13-02 Muayene Personeli Atama Prosedürü
5.5 TLM-03 Muayene Öncesi Hazırlık Talimatı
5.6 TLM-01 Kaldırma Ve İletme Ekipmanı Muayene Talimatı
5.7 TLM-02 Basınçlı Ekipman Muayene Talimatı
5.8 TLM-03 Muayene Öncesi Hazırlık Talimatı
5.9 TLM-05 Rothenberg Kullanma ve Bakım Talimatı
5.10 TLM-06 Vinc Yuk Kaldırma Deneyi Talimatı
5.11 TLM-07 Topraklama Cihazı Kullanma Talimatı
5.12 TLM-08 Hidrostatik Deney Talimatı
5.13 TLM-09 Pensampermetre Kullanma Talimatı
5.14 TLM-10 Dijital Kumpas Kullanma Talimatı
5.15 TLM-11 Takometre Kullanma ve Bakım Talimatı
5.16 TLM-12 Lüxmetre Kullanma ve Bakım Talimatı
5.17 TLM-13 Kule Vinç Muayene Talimatı
5.18 RP-MY-BE-01 Buhar Kazanı Muayene Raporu
5.19 RP-MY-BE-02 Kızgın Su Kazanı Muayene Raporu
5.20 RP-MY-BE-03 Kızgın Yağ Kazanı Muayene Raporu
5.21 RP-MY-BE-04 Kalorifer Kazanı Muayene Raporu
5.22 RP-MY-BE-05 Hava Tankı Muayene Raporu
5.23 RP-MY-BE-06 Otoklav Muayene Raporu
5.24 RP-MY-BE-07 Hidrofor Periyodik Kontrol Raporu
5.25 RP-MY-BE-08 Kara Tankeri Muayene Raporu
5.26 RP-MY-BE-09 Tıbbi Otoklav Periyodik Kontrol Raporu
5.27 RP-MY-BE-10 Boyler Kontrol Raporu
5.28 RP-MY-BE-11 Genleşme Tankı Raporu
5.29 RP-MY-BE-12 Vakum Tankı Raporu
5.30 RP-MY-BE-13 Kompresör Muayene RAporu
5.31 RP-MY-KI-01 Forklift Periyodik Kontrol Raporu
5.32 RP-MY-KI-02 Vinç(Gezer Köprülü Vinç-Portal Vinç-Kule Vinç) Periyodik Kontrol Raporu
5.33 RP-MY-KI-03 Mobil Vinç Periyodik Kontrol Raporu
5.34 RP-MY-KI-04 Caraskal Periyodik Kontrol Raporu
5.35 RP-MY-KI-05 Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrol Raporu
5.36 RP-MY-KI-06 Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol Raporu
5.37 RP-MY-KI-07 Transpalet Periyodik Kontrol Raporu
5.38 RP-MY-KI-08 Gırgır Vinç Periyodik Kontrol Raporu
5.39 RP-MY-KI-10 Asılı Erişim Periyodik Kontrol Raporu
5.40 RP-MY-KI-11 Sapan Periyodik Kontrol Raporu
5.41 RP-MY-KI-13 Kule Vinç Periyodik Kontrol Raporu
5.42 RP-MY-KI-14 Ahşap İskele Periyodik Kontrol Raporu
5.43 RP-MY-BE-15 Cephe Asansörü Periyodik Kontrol Raporu
5.44 RP-MY-ME-01 Makine Periyodik Kontrol Raporu
5.45 RP-MY-IM-01 İş Makinası Muayene Raporu
5.46 RP-MY-TS-04 Havalandırma Muayene Raporu
5.47 RP-MY-TS-05 Jeneratör Muayene Raporu

DEĞİŞİKLİKLER
Rev 01: Kontrol formları çıkarıldı.10.05.2019
Rev 02: 4.11.2 de değişiklik yapıldı.
Rev 03: Takip muayene tanımlandı, süreç anlatıldı.Teknik muayene prosedürü ismi, muayene prosedürü olarak değiştirildi.

Başa dön