Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 Revizyon 00 Tadilat 02 Meslek Şartnamesi

Anasayfa » Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 Revizyon 00 Tadilat 02 Meslek Şartnamesi

15UY0205-3 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ ULUSAL YETERLİLİĞİ
1 YETERLİLİĞİN ADI Köprülü Vinç Operatörü
2 REFERANS KODU 15UY0205-3
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 04.03.2015
B) REVİZYON NO Rev. No: 00 Tadil No: 02
C)REVİZYON/TADİL TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil 13/07/2021-2963
5 AMAÇ Bu ulusal yeterlilik, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
6 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
14UMS0417-3 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)
7 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.
8 YETERLİLİĞİN YAPISI
8-a) Zorunlu Birimler
15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri
15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

8-b) Seçmeli Birimler

8-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterliliğin elde edilebilmesi için adayın birimlerin tümünden başarılı olması gerekir.
9 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
10 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
11 GÖZETİM SIKLIĞI
12 BELGE YENİLEMEDE
UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri Yeterlilik Birimi
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri
2 REFERANS KODU 15UY0205-3/A1
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 04.03.2015
B) REVİZYON NO Rev. No: 00
Tadil No: 02
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
14UMS0417-3 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
(T1) A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için en az bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
Performansa dayalı sınav öngörülmemiştir. Bu birimin performans dayalı işlemleri A2 biriminde ölçülecektir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

15UY0205-3/A2 KÖPRÜLÜ VİNÇLE ELLEÇLEME YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Köprülü Vinçle Elleçleme
2 REFERANS KODU 15UY0205-3/A2
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 04.03.2015
B) REVİZYON NO Rev. No: 00
Tadil No: 02
C) REVİZYON TARİHİ 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
02 No’lu Tadil
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
14UMS0417-3 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
(T1) A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için en az bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde, aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.