Sistem Eğitim ve Belgelendirme

KVKK Aydınlatma Bildirimi

Anasayfa » KVKK Aydınlatma Bildirimi

Bu Aydınlatma Bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki ilkeler doğrultusunda işlenecektir;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Aşağıdaki istisnalar hariç olmak üzere kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın hiçbir şekilde işlenmeyecektir.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmadan kişisel verileriniz işlenebilecektir:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler olup, açık rızanız olmaksızın işlenmeyecektir.

Tarafımızdan alınan kişisel verileriniz;

Sistem belgelendirme hizmetleri için alınan verileriniz;
-Ortakların kimlik bilgileri,
-Çalışanların kimlik bilgileri,
-Ortakların kimlik bilgileri,
-Çalışanların özlük bilgileri (sosyal güvence bilgileri, eğitim, öğrenim, tecrübe, sağlık, medeni durum vb.),
– Danışman, denetçi, teknik uzman, müşavir, tedarikçi çalışanları, tedarikçi vb. hizmet alınan kişilerin kimlik ve özlük bilgileri.

Periyodik kontrol hizmetleri için alınan veriler;
-Ortakların kimlik bilgileri,
-İlgili çalışanların kimlik bilgileri,

Personel belgelendirme ve MYK sınav hizmetleri için alınan verileriniz;
-Adayların kişisel bilgileri,
-Adayın unvanı, branş, adres, medeni durum, çalışma deneyimi,
-Eğitim ve öğrenim durumu,
-Banka, İBAN ve hesap bilgileri,
-İş veren, çalıştığı yer bilgileri,
-Telefon numarası, e posta adresi,
-Sınavlarda çekilen kamera görüntüleri.

Ürün ve hizmetlerinden faydalandığınız süreç içerisinde elektronik posta, telefon, yüz yüze, elektronik portallarımızdan, internet sitelerimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan alınan verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak SİSBEL tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilecektir.
-SİSBEL tarafından size verilecek hizmetlerin belirlenmesi, planlanması, hizmetin gerçekleştirilmesi, hizmet sonrası destek verilmesinde,
-Size özel kampanya, yeni hizmetlerimize ilişkin kampanya ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılmasında,
-Hizmet sürekliliğinin sağlanması için planlama ve sürdürülebilirlik gibi durumların bildirilmesinde,
-Müşteri memnuniyetinin izlenip ölçülmesinde,
-Hizmetlerimizin geliştirilmesi, teknolojik alt yapı değişikliklerin bildirilmesinde,
-İlgili mevzuatlar uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu belge ve bilgilerin düzenlenmesinde,
-Kamu kurum ve kuruluşlarına sunulması zorunlu olan bilgilerin saklanması, paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal sorumlulukların yerine getirilmesinde,
-Kataloglar, internet sitemiz, sosyal medya gibi yazılı, görsel ve dijital ortamlarda reklam amaçlı faaliyetlerde referans olarak gösterilmesinde,

Hizmet sunabilmemiz için alınan Kişisel Verileriniz yasalar tarafından bildirilen zorunlu durumlar hariç olmak üzere aşağıda kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.
-Akreditasyon, yetkilendirme, onay vb. yetki veren kurum ve kuruluşlar,
-Düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar,
-Resmi talep gelmesi durumunda adli, istihbarat vb. kuruluşlar,
-Kuruluşumuzun komite ve komisyonları,
-Mali, hukuki, iktisadi, teknik vb. hizmet aldığımız kişi, kuruluş ve danışmanlar,
-Web, e-mail, server, sunucu, bulut vb. hizmet aldığımız sunucular,

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Bu Kanun, ilgili diğer kanun hükümleri, akreditasyon ve yetkilendirme hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6. maddesinin 3. fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, açık rızanız aranmaksızın diğer durumlarda açık rızanız alınarak kişisel verileriniz aktarılabilir.

Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; Yeterli korumanın bulunması ve Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla açık rızanız aranmaksızın diğer durumlarda açık rızanız alınarak kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilir.

Veri Sorumlusunun Kimliği: Sistem Eğitim ve Belgelendirme Ltd. Şti.

Veri Sorumlusunun Adresi: Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cd. Suleyman Başkan İş Mrk. No 84/6 Ataşehir / İSTANBUL