Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4 Revizyon 03 Meslek Şartnamesi

Anasayfa » Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 4 Revizyon 03 Meslek Şartnamesi

12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ
1 YETERLİLİĞİN ADI Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
2 REFERANS KODU 12UY0069-4
3 SEVİYE 4
4 A) YAYIN TARİHİ 04.07.2012
B) REVİZYON NO 03
C) REVİZYON TARİHİ 19.08.2020 – 2020/98
5 AMAÇ Bu yeterlilik Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
6 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı –10UMS0069-4
Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 14UMS0417-3
7 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
8 YETERLİLİĞİN YAPISI
8-a) Zorunlu Birimler
12UY0069-4/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite
12UY0069-4/ A2 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar
12UY0069-4/ A3 Plastik Enjeksiyon Üretim ve Kontrol İşlemleri
8-b) Seçmeli Birimler
12UY0069-4/ B1 Köprülü Vinçle Kalıp Bağlama
8-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
I. Alternatif: A1, A2, A3 II. Alternatif: A1, A2, A3, B1
9 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
11-c) Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri kapsamında II.Alternatiften Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan bireylerin köprülü vinç kullanımına ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikleri üretim aşamasında kalıp bağlama ve sökme işlemlerini kapsayacak şekilde tanımlanmış olup ölçme ve değerlendirmede bu kapsamda yapılacaktır. Kalıbın üretim alanına köprülü vinçle getirilmesi, işyeri sınırları içinde ve dışında üretim haricinde köprülü vinç kullanımına ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikler ölçme ve değerlendirme kapsamında yer almamakta olup bahse konu işler Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) ulusal yeterliliği kapsamında tanımlanmıştır.
13 BELGEGEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI –
15 BELGE YENİLEMEDE
UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

12UY0069-4/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma
2 REFERANS KODU 12UY0069-4 /A1
3 SEVİYE 4
4 A) YAYIN TARİHİ 04.07.2012
B) REVİZYON NO 03
C) REVİZYON TARİHİ 19/08/2020 – 2020/98
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı –10UMS0069-4
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
İSG, çevre ve kaliteye yönelik performansa dayalı ölçme ve değerlendirme diğer birimlerin performansa dayalı sınavları esnasında yapılacaktır.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

12UY0069-4/A2 ÜRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN YÖNETSEL SORUMLULUKLAR YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar
2 REFERANS KODU 12UY0069-4/A2
3 SEVİYE 4
4 A) YAYIN TARİHİ 04.07.2012
B) REVİZYON NO 03
C) REVİZYON TARİHİ 19.08.2020 – 2020/98
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı –10UMS0069-4
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
(T1) Yapılandırılmış sözlü sınav: A2 birimine yönelik teorik sınavda T1 ile ölçülmesi gereken bilgi ifadeleri Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara bir önceki ve bir sonraki üretim raporlarına göre senaryo formatında geliştirilmiş, soru ve yanıtları yapılandırılmış en az 10 adet sözlü soru yöneltilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınır ve bu süre yapılandırılan formatta belirtilir. Adayın T1 sınavından %70 başarı göstermesi gerekmektedir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

12UY0069-4/A3 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM VE KONTROL İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Plastik Enjeksiyon Üretim ve Kontrol İşlemleri
2 REFERANS KODU 12UY0069-4/A3
3 SEVİYE 4
4 A) YAYIN TARİHİ 04.07.2012
B) REVİZYON NO 03
C) REVİZYON TARİHİ 19.08.2020 – 2020/98
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı –10UMS0069-4
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
(T1) Çoktan Seçmeli Sınav: A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 30 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir-bir buçuk dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

12UY0069-4/B1 KÖPRÜLÜ VİNÇLE KALIP BAĞLAMA YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Köprülü Vinçle Kalıp Bağlama
2 REFERANS KODU 12UY0069-4/B1
3 SEVİYE 4
4 A) YAYIN TARİHİ 04.07.2012
B) REVİZYON NO 03
C) REVİZYON TARİHİ 19.08.2020 – 2020/98
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 14UMS0417-3
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
(T1) B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için en az bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde, aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. B1 yeterlilik birimine ait teorik ve performans sınavları ayrı yapılabileceği gibi diğer birimlerle birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.