Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Metal Kesimci Seviye 3 Revizyon No:02 Tadil No:01 Meslek Şartnamesi

Anasayfa » Metal Kesimci Seviye 3 Revizyon No:02 Tadil No:01 Meslek Şartnamesi

1 YETERLİLİĞİN ADI METAL KESİMCİ
2 REFERANS KODU 12UY0083-3
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 10/10/2012
B) REVİZYON NO Rev. No: 02 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 AMAÇ Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesimcinin (Seviye 3),
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
6 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardı
7 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
8 YETERLİLİĞİN YAPISI
8-a) Zorunlu Birimler
12UY0083-3/A1 İş Sağliği ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
8-b) Seçmeli Birimler
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim
12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim
12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim
12UY0083-3/B5 Kombine Makas ile Kesim
12UY0083-3/B6 Lazer Kesim
12UY0083-3/B7 Plazma Kesim
8-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Metal Kesimci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI
15 BELGE YENİLEMEDE
UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

12UY0083-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, KALİTE VE ÇEVRE YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE
2 REFERANS KODU 12UY0083-3/A1
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 10/10/2012
B) REVİZYON NO Rev. No: 02 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 25 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

12UY0083-3/B1 GİYOTİN MAKASLA KESİM YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI GİYOTİN MAKASLA KESİM
2 REFERANS KODU 12UY0083-3/B1
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 10/10/2012
B) REVİZYON NO Rev. No: 02 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
12UMS0237-3 Metal Kesimci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan seçmeli sınav: B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 10 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
P1: B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.
Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

12UY0083-3/B6 LAZER KESİM YETERLİLİK BİRİMİ
1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI LAZER KESİM
2 REFERANS KODU 12UY0083-3/B6
3 SEVİYE 3
4 A) YAYIN TARİHİ 10/10/2012
B) REVİZYON NO Rev. No: 02 Tadil No: 01
C) REVİZYON TARİHİ 02 No’lu Revizyon 12/09/2018-2018/123
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
5 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI
12UMS0237-3 Metal Kesimci Ulusal Meslek Standardı
6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
6 a) Teorik Sınav
Çoktan seçmeli sınav: B6 birimine yönelik teorik sınav Ek B6-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 10 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B6-2) ölçmelidir.
6 b) Performansa Dayalı Sınav
P1: B6 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B6-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.
Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B6-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.
6 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.