Sistem Eğitim ve Belgelendirme

İş Makinaları

Anasayfa » PERİYODİK KONTROL-MUAYENE » İş Makinaları

Periyodik kontrolü yapılan iş makinaları;
Çekici
Çekici Dozer
Skreyper
Greyder
Yükleyici
Kazıcı Yükleyici
Fore Kazık

Muayene İle ilgili mevzuatlar;
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
Muayeneye yetkili kuruluşlar :
Madde 35 – (Değişik : 16/7/2004 – 5228/45 md.)
Askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş makinesi türünden araçların muayeneleri yönetmelikte belirlenen esaslara göre tescilini yapan kuruluşlarca yapılır.
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
Muayeneye Yetkili Kuruluşlar
MADDE 68 – (Değişik: RG-18/05/2007-26526)
Araçların muayeneleri, Ulaştırma Bakanlığına ait muayene istasyonlarında veya bu Bakanlık tarafından usulüne uygun olarak yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait muayene istasyonlarında yapılır.
Muayene istasyonlarınca;
c) Traktör (römorklu-römorksuz), motosiklet, motorlu bisikletler için, gruplarına göre Kanunda belirtilen muayene ücreti (katma değer vergisi hariç) alınır. Bu maddede sayılanlar dışındaki araçların hangi gruba gireceği yine Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir.
Raylı sistemle çalışan veya iş makinesi türünden araçların muayeneleri araçların tescilini yapan kuruluşlarca; askeri araçların muayeneleri ise yetkili kuruluş veya birimlerce ilgili özel mevzuatlarına göre yapılır.
Muayene süreleri ise Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte 1 yıl olarak belirtilmiştir. İş makinalarının muayenesiyle periyodik kontrolleri karıştırılmamalıdır. Yapacak olduğumuz kontroller işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında yapılacak kontrollerdir. Muayene ise araç muayenesi kapsamındadır.
Muayene süresi ile ilgili mevzuat maddesi;
ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YEDİNCİ BÖLÜM
Araçların Muayeneleri ile İlgili Hükümler
Muayene Süresi
Madde 14–Araçlar cinslerine, kullanma amaç ve şekillerine uygun olarak periyodik muayeneye tabidir. Buna göre;
e) Diğer bütün motorlu araçlar ile bunların her türlü römorkları ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir, periyodik muayeneye tabi tutulur.
Askeri araçlarla, iş makinesi türünden araçların muayeneleri, tescilini yapan kuruluşlarca yapılır.
İş makinaları Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)  kapsamında değerlendirilmektedir. Makina Emniyeti Yönetmeliğinde İş Makinalarının teknik olrak sahip olması gereken teknik özellikler, CE işaretlemesi ve piyasaya arz edilmeleri ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Bu konuyla ilgili yayınlanmış standartlar Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında yayımlanmıştır.
İş makinalarının Türkiye’de yayınlanan mevzuatlarında periyodik kontrollerinin yapılması konusunda herhangi bir mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle periyodik kontrollerinin kim tarafından yapılacağı ve periyodik kontrol süreleri konusunda yasal bir dayanak bulunmamaktadır. İş makinaları kaldırma iletme makinaları ve basınçlı kaplar gibi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında değerlendirilmemektedir.
İş makinaları konusunda Türkiye’de yayımlanan standartlar TS EN 474 serisidir.