Sistem Eğitim ve Belgelendirme

Periyodik Kontrol Sözleşmesi

Anasayfa » Periyodik Kontrol Sözleşmesi
 1. Tanımlama
  • SİSTEM: Resmi unvanı Sistem Eğitim ve Belgelendirme Ltd. Şti olan ve uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluş. Bundan sonra SİSBEL olarak anılacaktır.
  • Muayene: Bir ürün, proses, hizmet veya kurulumun veya bunların tasarımlarının incelenmesi ve özel şartlara uygunluklarının veya mesleki hüküm esas alınarak genel şartlara uygunluklarının belirlenmesi.
  • Periyodik kontrol: Belirlenmiş periyotlarda bir Periyodik kontrol ilgili standartlara göre sonraki “Periyodik kontrol” ile tekrarlanmasıdır.
  • Periyodik kontrol personeli: Periyodik kontrol faaliyetlerini yürütme yeterliliğine sahip kişi.
  • İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı, ifade eder.
  • Müşteri: SİSBEL tarafından hizmet verilen kuruluş. Bundan sonra KURULUŞ diye anılacaktır.
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği: Periyodik kontrol faaliyetleri ile ilgili temel şartların tanımlandığı yönetmelik.
 2. Periyodik kontrol planlanması:
  • Periyodik kontrol talep eden kuruluş ekipman sayısını ve eğer varsa şubesi veya geçici çalışma alanlarını (belirli süreli işler) doğru olarak bildirir.
  • Kuruluşun Periyodik kontrolünü planlamak için gerekli olan bilgiler alındıktan sonra Periyodik kontrol personeli atanarak planlanır.
 3. Periyodik kontrol Gerçekleştirilmesi
  • Kuruluş ile varılan mutabakat doğrultusunda periyodik kontrol gerçekleştirilir.
  • Kuruluş, Periyodik kontrol ekibine gerekli olan kaynak bilgi vb. desteği verir.
  • Periyodik kontrol ekibi bulgularını bir rapor halinde teknik müdüre sunulur.
 4. Raporun Verilmesi
  • Raporun verilmesi SİSBEL sorumluluğundadır. SİSBEL bu yetkiyi hiçbir şekilde paylaşmaz, dış kaynaklı hale getirmez.
  • Periyodik kontrol raporu teknik müdür onayından sonra yayınlanır.
 5. Kuruluşun Yükümlülükleri
  • SİSBEL ile yapılan periyodik kontrol sözleşme şartlarına ve SİSBEL prosedür ve kurallarına uyar.
  • SISBEL tarafından bildirilen periyodik kontrol öncesi yapılması gerek hazırlıkları yapar.
  • Periyodik kontrole refakat etmek ve periyodik kontrol ekipmanlarını kullanmak için personel görevlendirir.
  • Periyodik kontrole refakat etmek için görevlendirilen personel periyodik kontrol esnasında periyodik kontrol ekibinin talepleri doğrultusunda sökme takma (ventil, manometre, su basma, yük bağlama, vinç kullanma vb.) işlemlerini yapar, sökme takma işlemlerinden dolayı oluşacak zararı üstlenir ve karşılar.
  • Periyodik kontrol aşamasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ağırlık, ekipman vb. kaynakları sağlar.
  • Periyodik kontrol sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş güvenliği tedbirlerini alır, Periyodik kontrolde görev alan personel için kişisel koruyucu ekipmanı sağlar.
  • Periyodik kontrol aşamasında uygunsuzluğu tespit edilen ekipman ve parçaları (ventil, manometre vb.) için yedek bulundurur.
  • Periyodik kontrolde tespit edilen uygunsuzlukları giderir, SISBEL’ e bilgi verir, takip Periyodik kontrol yapılmasını sağlar.
  • Kullanımı çalışan ve iş güvenliği açısından tehlikeli olduğu tespit edilen iş ekipmanlarını uygunsuzluk giderilene kadar kullanmaz. Bu ekipmanları, Periyodik kontrol personelinin vermiş olduğu olumlu rapordan sonra kullanır.
  • TÜRKAK markasının kullanım hakkı sadece SİSBEL’ dedir. Markayı hiçbir yerde kullanamaz.
  • SİSBEL’ e karşı mali yükümlülüklerini sözleşme şartlarında belirlendiği şekilde yerine getirir.
  • Gerekli olduğunda, akreditasyonun denetimi kapsamında, bir şahit denetiminin (akreditasyon kurumunun sertifikasyon/gözlem denetimine gözlemci göndermesi) yapılmasına izin verir.
  • Gerekli olduğunda, akreditasyon denetimlerinde kuruluş bilgi ve belgelerini akreditasyon kurumuna ve denetçilerine sunmamıza izin verir.
  • Gerekli olduğunda, adli makamlara kuruluş bilgi ve belgelerini sunmamıza izin verir.
  • SİSBEL tarafından yapılan Periyodik kontrol duyurularını ve yazışmaları gecikmeden cevaplar.
 6. Sistem Eğitim ve Belgelendirmenin Yükümlülükleri
  • ISO 17020 standardı, TÜRKAK yayınları, periyodik kontrol faaliyetleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve ilgili standartlar esasında gerçekleştirilir.
  • Periyodik kontrol öncesi kuruluşun yapması gereken hazırlıklar konusunda sözlü ve yazılı olarak bilgilendirme yapar.
  • Periyodik kontrol, kuruluşun görevlendirdiği personel refakatında gerçekleştirir. Periyodik kontrol esnasında periyodik kontrol yapılacak ekipmanları ilgili personele kullandırır ve ihtiyaç duyarsa müdahale eder.
  • Hiçbir şekilde periyodik kontrol ekipmanı, sökme takma yükleme (ventil, manometre, su basma, yük bağlama, vinç kullanma vb.) işlemlerini yapmaz, bu işleri Kuruluşun Periyodik kontrole refakat etmek için görevlendirdiği personele yaptırır.
  • Periyodik kontrol esnasında periyodik kontrol ekibinin talepleri doğrultusunda sökme, takma, yükleme, boşaltma (ventil, manometre, su basma, yük bağlama, vinç kullanma vb.) işlemlerinden dolayı oluşacak zarardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  • Periyodik kontrol sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş güvenliği tedbirlerini aldırır, Periyodik kontrolde görev alan personel için kişisel koruyucu ekipmanı sağlar.
  • Kuruluşun SİSBEL faaliyetleri il ilgili şikayet ve önerilerini dikkate alır ve gerekli düzeltmeleri yapar.
  • Mevzuat, standart güncellenmesi, yayınlanması vb. konularda kuruluşu bilgilendirir.
  • Periyodik kontrolü önceden kuruluşa duyurur, periyodik kontrol personeli özgeçmişlerini gönderir, kuruluşun Periyodik kontrol personeli ve periyodik kontrol ile ilgili değişiklik taleplerini sonuçlandırır.
  • Adli makamlardan kuruluş ile ilgili bilgi, belge istenmesi durumunda kuruluş onayını alarak bilgi belge sunar.
  • Akreditasyon kuruluşunun belgeli kuruluş ile ilgili bilgi, belge istenmesi durumunda kuruluş onayını alarak bilgi, belge sunar.
  • Kamuya açık ortamlarda yayınlamayı öngördüğü bilgilerle ilgili olarak müşteriyi önceden bilgilendirir.
  • Müşterinin kamuya açık hale getirdiği veya SISBEL ile müşterinin aralarında anlaşmaya vardığı (örneğin, şikâyetlere cevap verilmesi amaçlı) bilgiler hariç diğer tüm bilgiler sahibine özel bilgiler olarak dikkate alınır ve gizli kabul edilir.
  • Müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler (örneğin, şikâyette bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendirilir.
  • Yasal açıdan zorunlu olmadıkça; taşeronlar, dış kuruluşların personeli ve Periyodik kontrol kuruluşu adına hareket eden kişiler dâhil tüm SISBEL personeli, Periyodik kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizli tutar.
  • Tarafsızlığa ve bağımsızlığa gölge düşürecek hiçbir faaliyette bulunmaz.
  • Periyodik kontrol sonucuyla ilgili her tür kararı alır ve üstlenir.
  • Kuruluşlara Periyodik kontrol şartlarında olan değişiklikleri yazılı olarak bildirir, kuruluşun yeni şartlara uygunluğunu doğrular.
  • Tek taraflı olarak sözleşmeyi fesheder.